המימד השלישי בתכנון עירוני

מינהל ההנדסה בעיריית רחובות יזם הקמת מודל תלת מימדי של העיר, לשימוש פרזנטטיבי הן למחלקות העירייה השונות לצרכי תכנון, תחזוקה ותפעול והן להצגה בפני מוסדות תכנון כאלו ואחרים.

המודל מכיל מגוון שכבות מידע בנושאים שונים, והצגתו מבוססת על טכנולוגיה בפלטפורמת ebolGcrA מבית IRSE (טכנולוגיית SIG).

במסגרת המודל ניתן לשלב מודלים תלת מימדיים מקומיים, הנעשים על ידי מתכננים וקבלנים חיצוניים, על מנת לאפשר לאנשי המקצוע בעירייה לבחון את ההצעה בהתאם למצב הקיים.

עיריית רחובות הינה העיר הראשונה בארץ אשר לה מודל תלת מימדי וירטואלי , אשר משמש לצרכי תכנון.

יש לציין כי המודל הממוחשב זול בעשרות מונים ממודלים תלת מימדיים מעץ או מקרטון ביצוע שנעשו ע"י עיריות בעבר (כמו ירושלים ותל אביב).

המודל מאפשר צפייה ונסיעה בתוך מודל עירוני דינמי, המהווה העתק ממוחשב למצב בשטח, תוך התנהלות בתוך המודל משקפת את הטופוגרפיה, התכסית, הבינוי ומידעים תכנוניים נוספים. המודל משלב מידע תלת מימדי עם מידעים בנושאים רבים כגון: גושים וחלקות, יעודי קרקע, תצלומי אויר ועוד. המודל יאפשר לבחון בצורה נוחה את מבנהו החיצוני של המבנה, ולנתח ניראות וחריגות בנוף מנקודות הסתכלות שונות. המודל יאפשר לבחון את אופן הסתרת הנוף שהוא יוצר ולנתח השפעות הצללה על סביבתו הקרובה של המבנה. ניתן יהיה לייצור סרטונים לצורך דיון בועדות תכנון. המודל יהיה זמין באינטרנט, ויהיה בקישוריות למאגרי מידע נוספים.

אנו שמחים לשתף אתכם בצפייה בקטע מתוך המודל.

.הייריעה ידרשמב יוצמה ירוקמה חסונה ונה בייחמה חסונה
,םיחטשו תודימ ללוכה םימושר תוקלחו םישוג יבגל עדימה -
.םירצויה תויוכז לעב לארשי יופימל זכרמהמ לבקל שי
תודימ ללוכה ,(ע"בתה ישרגמ) תוינמזה תוקלחה יבגל עדימה -
קוקז ךנה םאב ,דבלב תיפרג הדידממ עבונ ,םיחטשו תודימ
תונפל שקבתמ ךנה העקפהה חטש תודימל ןכו תוקיודמ תודימל
.ךמסומ דדומל
קוח חוכמ רסמנה עדימ רדגב וניא הז רתא תועצמאב רסמנש עדימה
.ט"משת (עדימ תריסמ) הינבהו ןונכתה
ןימזהל ךתורשפאב שי בייחמו םותח עדימ לבקל ךנוצרב םא
חלשי ףדה .קוחב העובקה הרגא םולשת תרומת (עדימ ףד) עדימ
.היריעה תא בייחמ ליעל רומאכ םותח ףד קר ,ראודב ךתיבל
.תובוחר תייריעב הינבו ןונכת יאשונב עדימה רתאל םיאבה םיכורב
(ירמונ-אפלא) ילולימ עדימב תופצל שמתשמל רשפאמ יסדנהה עדימה רתא
.םינוש םייסדנה םיאשונב יפרגואיגו
.הסדנהה להנמב תוליעפה עדימה תוכרעמ לע ססובמ רתאב רמוחה
:םימוחתב עדימ לבקל ןתינ יחכונה בלשב
הינב חוקיפו יושיר
ינונכת עדימ
.תימאניד תינוריע הפמב היפצ
יוצמה רמוחהו שמתשמל רזע ילכ שמשל דעונ הז רתא
.רוקמב ןויע םוקמב אב וניאו בייחמ וניא וב
תפסות ,הטמשה ,שובש ,תועט לכל תיארחא הניא הייריעה
.רתאב םיעיפומה םגפ לכ וא
טולפמוק תרבחו תובוחר תייריע י"ע ףתושמב חתופ רתאה. 600*800 איה רתאב היפצל תצלמומה היצולוזרה. 09/12/2018 ךיראתל םינכדועמ רתאב םינותנה